Projekt

Zapewnienie ładu przestrzennego i odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
Stan realizacji
Realizacja programu Jedna Ulica Rocznie
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Poprawa estetyki śródmieścia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury, podnoszących atrakcyjność przestrzeni, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ulepszenie stanu technicznego dróg, to główne cele i założenia projektu pn. „Jedna ulica rocznie”. Realizacja zadania zakładała zaprojektowanie i przebudowanie wybranej śródmiejskiej ulicy (lub w etapach jej odcinka), po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami. Działania te miały doprowadzić do stworzenia reprezentacyjnej i przyjaznej przestrzeni w śródmieściu Szczecina. Połączenie działań o charakterze estetyczno-funkcjonalnym z pracami rewitalizacyjnymi, miało na celu przywrócenie do życia zaniedbanych obszarów miejskich i poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty oraz rozwój społeczno-gospodarczy danego rejonu miasta.
Projekt obejmował działania m.in. w sferach:
- przestrzenno-technicznej (np. remonty, renowacja, modernizacja obiektów i przestrzeni publicznej, poprawa środowiska naturalnego),
- społecznej (np. zapobieganie przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom społecznym),
- ekonomicznej (np. tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej).
W ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Bogusława X na odcinku od ul. Krzywoustego do Placu Zgody, ul. Jagiellońską na odcinku od al. Wojska Polskiego do Placu Zamenhoffa, wykonano projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej od Placu Zamenhoffa do Placu Lotników.

Linki
Galeria