Projekt

Mieszkalnictwo i polityka czynszowa
Stan realizacji
Przeprowadzenie ewaluacji polityki mieszkaniowej, w tym zasad odnoszących się do czynszu
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

W ramach realizacji zadania, zdefiniowano politykę i strategię pomocy najuboższym najemcom. Wdrożono wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą RM Nr XXII/502/16 z dnia 6 czerwca 2016r. W roku 2018, Prezydent Miasta nie przewiduje podwyżek stawek czynszu, w komunalnym zasobie mieszkaniowym.