Projekt

Odpowiedzialność społeczna
Stan realizacji
Senior w mieście
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

„Senior w mieście” to kolejny program realizowany w ramach Drugiego Programowego Porozumienia dla Szczecina, skierowany do najstarszych mieszkańców naszego miasta. Jego głównym celem jest zapewnienie dobrej opieki i warunków do aktywnego, godnego życia ludziom starszym, poprzez działania takie jak: rozwój zasobu mieszkań chronionych, tworzenie nowych domów pobytu dziennego, wprowadzenie tzw. „Przycisku życia”, czyli nowoczesnego systemu umożliwiającego proste wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, przez seniorów objętych wsparciem MOPR; budowę placów aktywności fizycznej dla seniorów; realizację programu polityki senioralnej, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, polegającej m.in. na aktywizacji seniorów, opiece medycznej, klubach seniora, wsparciu dla rodzin seniorów, a także elementach edukacyjnych zawartych w programie poświęconemu „radzeniu sobie ze starością”.
W ramach dotychczas podjętych działań funkcjonują 24 place aktywności fizycznej seniorów, 33 osoby zostały objęte programem posiłków dla seniora; kontynuowany jest projekt „Srebrnego telefonu dla Seniora”, 50 seniorów korzysta z "Przycisku Życia", kompleks 23 mieszkań wspomaganych w ramach programu „Dom dla Seniora” funkcjonuje i zasiedlany jest na bieżąco, otwarto Dzienny Dom Senior WIGOR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera, Dzienny Dom i Klub Seniora Turkus.

Linki
Galeria