Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Powołanie Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Zaproponowana w zakresie II Porozumienia Programowego dla Szczecina formuła konsultacji tematów komunikacyjnych w ramach szerokiego gremium Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej nie przyniosła zakładanego efektu. Ze względu na rozbieżności opinii, prace rady rzadko kończyły się wypracowaniem wspólnego stanowiska. W efekcie po 3 spotkaniach Rady, Prezydent Miasta rozpoczął prace nad określeniem nowej formuły realizacji tego zadania. Na podstawie ustaleń z debaty społecznej, która odbyła się 22 marca 2018 r., z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a także mieszkańców Szczecina, Prezydent Szczecina otrzymał rekomendację utworzenia Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu. Został on powołany Zarządzeniem PM NR 153/18. Jego prace koordynuje Krzysztof Mechliński – zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie. Zespół odpowiada za skoordynowanie działań związanych z organizacją ruchu drogowego, transportu oraz komunikacji miejskiej oraz wypracowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak również rowerzystów i pieszych. Zajmuje się opiniowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć i działań w zakresie zrównoważonego, efektywnego i bezpiecznego systemu drogowo – transportowego. Efektem jego pracy ma być między innymi lepsza jakość i większa dostępność transportu publicznego, brak korków, równe ulice i chodniki, mniej barier dla osób niepełnosprawnych, spójny system tras rowerowych, rozwiązanie problemów parkingowych, zintegrowanie systemów transportu zbiorowego, samochodowego i rowerowego.

Linki