Projekt

Działania służące poprawie infrastruktury oświatowej
Stan realizacji
Metropolitalny Portal Edukacyjny
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Realizacja zadania pn. „Metropolitalny Portal Edukacyjny” zakładała stworzenie nowoczesnej platformy informacyjnej, skierowanej do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Projekt miał objąć swoim zasięgiem cały Szczeciński Obszar Metropolitalny. Projekt stworzenia „Metropolitalnego Portalu Edukacyjnego” wpisuje się w cel operacyjny Strategii Rozwoju SOM 2020 - „IV.1. Poprawa szans edukacyjnych mieszkańców SOM”. W ramach przygotowań do jego realizacji, przeprowadzono analizę dostępnych źródeł finansowania projektu oraz potrzeb edukacyjnych jednostek, wchodzących w skład SSOM. Ze względu na brak zainteresowania udziałem w projekcie oraz odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu, przez instytucję zarządzającą RPO WZ, odstąpiono od realizacji projektu.